Apartmány Omicron     Vranovská přehrada - Bítov
Moderní ubytování ve 3 až 9 lůžkových apartmánech s možností bohatého sportovního a kulturního vyžití

731 579 017

733 536 589

info@prehrada.cz

Ubytovací řád a všeobecné ubytovací podmínky.

Ubytovací řád:

1. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.

2. ZÁKAZ KOUŘENÍ NA POKOJÍCH A V CELÉM OBJEKTU.

3. NOČNÍ KLID je od 23.00 hod večerní do 7.00 hod ranní!!!

4. Při nástupu na rekreaci obdrží každý pokoj jeden klíč od apartmánu a jeden klíč od hlavního vchodu, v případě ztráty je nutno zaplatit manipulační poplatek 200 Kč.

5. Za odložené cennosti a peníze N E R U Č Í M E !

6. Pohyb v rekreačním zařízení na vlastní nebezpečí.

7. Zákaz pohybu nepřihlášených osob na pokojích.

8. Nepřekročit max. počet osob v apartmánu (pokud není dohodnuto jinak).

9. Pokoj bude vrácen v takovém stavu, v jakém byl předán.

10. Jakékoliv poškození či poruchy ihned hlásit na recepci.

11. Vchodové dveře je nutno neustále  Z A M Y K A T !

12. Zákaz pobytu domácích zvířat.

13. V případě nepřítomnosti recepce hlásit akutní případy na telefonech.: 736 667 633, 731 579 017

Všeobecné ubytovací podmínky.

Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 15:00 hodin a počet ubytovaných osob (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na ubytovacím poukaze nejpozději do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak). Při nástupu na pobyt a rekreaci je ubytovávaný povinen vyhledat správce na recepci v prostorách kavárny, předložit ubytovací poukaz nebo objednávku spolu s dokladem o zaplacení zálohy. Pokud nebude souhlasit počet osob uvedených v ubytovacím poukaze má ubytovatel právo odmítnout ubytování. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, vždy při nástupu na pobyt!!

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru odstranit.

Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto skutečnost nahlásit a domluvit se na způsobu úhrady. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí a zachovávat noční klid (v době od 23:00 hod. do 07:00 hod). Při opakovaném rušení nočního klidu má správce možnost okamžitě ukončit pobyt bez nároku na vrácení jakékoliv částky.

Na pokojích je přísně zakázáno kouření a rozdělávání ohně. V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vráceni jakékoliv částky.

Host je povinen při odchodu provést úklid apartmánu, zhasnout osvětlení, vypnout veškeré elektrické spotřebiče a zavolat správce k předání.

Hostům není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

Za ubytovací poukaz je považována objednávka, poukaz i faktura s potvrzením o zaplacení zálohy či celé částky za pobyt. Uhrazením zálohy či celé ceny poukazu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a žádat po hostu náhradu ušlého zisku a nákladů spojených s nápravou dané situace.

Stornuje-li (zruší-li) objednavatel objednaný pobyt před jeho nástupem, je ubytovatel oprávněn si naúčtovat tyto storno poplatky:

* za pobyt zrušený více jak 30 dnů před nástupním termínem 50% ceny pobytu

* za pobyt zrušený 14 až 30 dnů před nástupním termínem 80% ceny pobytu

* za pobyt zrušený méně než 14 dnů před nástupním termínem 100% ceny pobytu.

Pobyt je stornován ke dni, kdy je toto písemné oznámení spolu s objednávkou doručeno ubytovateli.

Nenastoupí-li nájemce na pobyt bez jeho stornování, naúčtuje si ubytovatel storno poplatky ve výší 100% ceny pobytu.

 

Rezervace

Pro rezervaci ubytování v našich apartmánech prosím používejte náš rezervační systém.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2020 - 2021